• Font disponibil
  • Opțiuni font
119 - Numărul unic destinat cazurilor de abuz împotriva copiilor. Disponibil 24/7, înclusiv în perioada sărbătorilor legale.

Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj este de a asigura, persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune, un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare. Este partener-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor acestora.Organigrama


Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;
Regulament de organizare și funcționare


Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, denumită în continuare Direcția este întocmit în temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare fiind aprobat de către Consiliul Județean Cluj
Codul Etic și Regulile de Conduită


Codul Etic și Regulile de Conduită al personalului contractual și al funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (D.G.A.S.P.C.) definesc valorile și principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu beneficiarii, clienții, partenerii, colegii etc. În același timp servesc drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării angajaților din cadrul D.G.A.S.P.C.

Aceste reguli nu se substituie în nici un caz legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul administrației publice și asistenței sociale

Acest cod asigură coerența cu Codul de conduită a personalului contractual aprobat prin Legea nr. 477/2004 și Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și definește și ghidează acțiunile și strategiile D.G.A.S.P.C.

Acest cod etic a fost aprobat prin Dispoziția directorului general și va fi comunicat fiecărui angajat din cadrul DGASPC. Acest text va fi prelucrat fiecărui salariat nou și poate fi consultat la Serviciul Resurse Umane.

Fiecare angajat trebuie să respecte Codul etic.
Rapoarte de activitate


Principalele activități derulate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Obiective ale D.G.A.S.P.C. Cluj pentru anul 2023:


- Creșterea calității serviciilor pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecție specială, centre de zi, centre de recuperare și persoanele adulte protejate în unități rezidențiale de protecție sau care beneficiază de servicii de recuperare de zi

- Creșterea capacității de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului și a persoanelor adulte, a calității serviciilor sociale în acord cu standardele minime de calitate;
- Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali concomitent cu creșterea gradului de instruire si perfecționare a acestora în acord cu nevoile specifice ale copiilor
- Promovarea parteneriatului instituțional, eficientizarea intervenției în echipa multidisciplinară în oferirea de servicii copiilor și persoanelor adulte aflate în evidența instituției, în acord cu nevoile identificate
- Creșterea numărului de copii adoptabili și a numărului de copii adoptați, concomitent cu sprijinirea, consilierea, informarea familiilor care doresc să adopte sau au adoptat
- Eficientizarea procesului de management de caz în domeniul protecției copilului și a persoanelor adulte, prin reanalizarea instrumentelor de lucru, a creșterii colaborării între specialiștii implicați în procesul de evaluare și oferire de servicii, a creșterii gradului de participare și implicare a beneficiarior la luarea deciziior care-i privesc
- Creșterea gradului de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități
- Promovarea integrării/reintegrării sociale și profesionale a copiilor și a tinerilor care beneficiază de măsuri de protecție specială sau rezidență în servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități prin informare, consiliere vocațională, acces la formare profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, prin colaborarea dintre managerii de caz, personalul de specialitate și furnizorii de servicii
- Prevenirea și combaterea formelor de violență domestică, violență asupra copilului și trafic, prin derularea de campanii de informare, conștientizarea drepturilor pe care le au și a serviciilor disponibile
- Respectarea angajamentelor asumate în cadrul proiectelor aflate în stadiul de implementare
- Creșterea capacității de accesare a fondurilor pentru îmbunătățirea serviciilor existente sau pentru crearea unor noi servicii sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor
- Promovarea parteneriatului cu autoritățile publice locale din județ, cu organizațiile neguvernmentale acreditate, în scopul promovării unor acțiuni comune, identificării unor soluții în interesul beneficiarilor, schimbului de bune practici, informării, identificării unor nevoi sociale și elaborării strategiei județene de servicii sociale
- Creșterea performanțelor profesionale ale personalului prin participarea la cursuri de perfecționare/formare profesională.


Director general
Nicoleta MOLNAR

Proiecte în derulare


Proiecte aflate în derulare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
Cod SMIS 127169

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020

Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale
Cod MySmis 126924

Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4

PROGRES în asigurarea tranziției de la îngriijirea în instituții la îngrijirea în comunitate
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Strategia de dezvoltare


Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2022 – 2027) şi lung (până în 2030)

Strategia conține o sinteză a nevoilor sociale existente la nivelul județului Cluj și stabilește direcțiile strategice de acțiune pentru perioada 2022-2030 care să conducă la îmbunătățirea calității vieții copiilor, a persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii sociale de calitate și asigurarea celei mai potrivite forme de îngrijire, contribuie la consolidarea alternativelor de protecție de tip familial.

Prioritatea acestei strategii o constituie asigurarea accesului la o gamă largă de servicii sociale adaptate nevoilor individuale și de grup identificate în fiecare comunitate, prin implicarea autorităților, insituțiilor publice și organismelor private, pentru diversificarea serviciilor sociale comunitare atât în vederea prevenirii separării copilului de familie, a monitorizării și implementării drepturilor copilului cât și a combaterii riscului de excluziune socială pentru persoanele cu dizabilități și a persoanelor vârstnice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe termen mediu (2022-2027) și lung (2030) pot fi transmise la adresa de e-mail: secretariat@dgaspc-cluj.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 10.10.2022-20.10.2022!
Parteneri


. . . în curs de actualizare!