• Font disponibil
  • Opțiuni font
119 - Numărul unic destinat cazurilor de abuz împotriva copiilor. Disponibil 24/7, înclusiv în perioada sărbătorilor legale.

Înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.Instituția D.G.A.S.P.C. Cluj


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ( D.G.A.S.P.C.) a fost înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

(a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;

(b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

(c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

(d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

(e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru solutionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

(f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

(g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

(h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

(i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

(j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Baza legală


Principalele acte normative care reglementează domeniul asistenţei sociale şi al protecţiei familiei şi copilului sunt:


- Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

- Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

- Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.

- Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

- H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

- Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată;

- Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;

- O.G. nr. 68/2003, modificată şi completată prin O.G. nr. 86/2004, privind serviciile sociale.

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.25 din 03 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.

- Ordin Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*)

- Ordin Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

- Ordin Nr. 81/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale*)
Misiunea D.G.A.S.P.C. Cluj


Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj este de a asigura, persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune, un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare. Este partener-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor acestora.
Obiective generale și activități specifice


Obiectivul general îl reprezintă protecţia şi respectarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte cu dizabilităţi/în dificultate, prin mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu instituţiile care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale.

Instituția își desfășoară activitatea pe două componente principale, având următoarele obiective principale susținute prin activități specifice:

(1) Componenta Protecţia Drepturilor Copilului:

- Promovarea şi implementarea drepturilor copilului;

- Prevenirea abandonului, abuzului şi a neglijării copilului;

- Promovarea protecţiei copilului aflat în situaţie de risc prin alternative de tip familial, cu prioritate;

- Promovarea protecţiei copilului cu nevoi speciale;

(2) Componenta Asistenţă Socială a Persoanei Adulte:

- Promovarea şi implementarea drepturilor persoanelor adulte;

- Promovarea imaginii pozitive asupra persoanelor adulte aflate în dificultate şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;

- Prevenirea instituţionalizării şi restructurarea instituţiilor de asistenţă socială de tip rezidenţial pentru persoanele adulte aflate în dificultate, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de tip centru de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de tranzit.

- Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru victimele violenţei în familie;
Activități specifice


Activitățile principale pe care le efectuăm și care vin în susținerea obiectivelor pe care ni le-am propus sunt următoarele:

- Prevenirea instituționalizării prin întărirea suportului metodologic acordat în cadrul întâlnirilor periodice cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților locale şi creşterea gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la prevenirea abandonului copiilor sau persoanelor adulte marginalizate;

- Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin integrarea / reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea socio-profesională, adopţia, având o intervenţie unitară în situaţia copilului de vârstă mică şi a mamei predispusă la abandonul copilului;

- Întărirea rețelei de Asistenți Maternali Profesioniști: recrutare periodică și formarea acestora pentru îngrijirea copilului cu sau fără dizabilități;

- Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor specifice sistemului de protecție de tip rezidențial, intervenția fiind făcută la nivel multidisciplinar de către toți specialiștii implicați în îngrijirea directă a copilului sau tânărului;

- Prevenirea și combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin desfășurarea unor acțiuni periodice, anuale, de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții publice sau private;

- Facilitarea accesului la serviciile sociale a persoanelor adulte aflate în dificultate: consiliere, evaluare, întocmirea documentației specifice.

- Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii beneficiarilor în serviciile oferite: accesul comunității la unitățile rezidențiale din subordinea DGASPC cu ocazia zilelor porților deschise;

- Coordonează și monitorizează stadiul implementării standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor adulte aflate în sistem rezidențial și identifică periodic nevoile beneficiarilor;

- Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale.
Aparat propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj


Compartimentul adopții-postadopții

Compartimentul adopţii şi postadopţii are ca şi misiune identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor copilului adoptabil şi să acţioneze în interesul acestuia

Compartimentul audit intern

Activitatea de audit public intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă care oferă Directorului General asigurări și consiliere în vederea optimizării activităților desfășurate în cadrul instituției. De asemenea, activitatea de audit public intern contribuie la atingerea obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe managementul riscului, controlului și proceselor de administrare.

Serviciul monitorizare și fonduri europene
Șef serviciu:

Compartimentul achizitii publice:
Gestionează activitatea de achiziții publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Compartimentul strategii, programe, proiecte, relații UAT-ONG, managementul calității serviciilor:
Elaborează strategiile pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu organizaţiile neguvernamentale autorizate, cu alte instituţii responsabile în domeniul asistenţei sociale

Compartimentul tehnic, SSM-PSI:
Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru

Compartimentul arhivă:
Gestionează arhiva la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, asigurând evidenţa, păstrarea, selecţionarea şi conservarea acesteia conform legii

Compartimentul monitorizare servicii sociale, analiza statistică și indicatori asistență socială:
Asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de protecţie oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Direcția Generală Protecție Socială:

Director General Adjunct:

Servicii/compartimente aflate în subordine:

Serviciul comunicare, relații cu publicul și evaluare initială

Șef serviciu:

Serviciul comunicare, relații cu publicul și evaluare inițială este condus de un șef de serviciu care coordonează activitatea celor două compartimente din subordine:
- Compartimentul evidență intrări/ieșiri, evaluare inițială, comunicare, registratură, relații cu publicul, consiliere părinți și copii și Compartimentul secretariat, comisii SEC copii și adulți.

- Compartimentul evidență intrări- ieșiri, evaluare initial, comunicare, registratură, consiliere părinți și copii Asigură preluarea tuturor petițiilor (cerere/solicitare,reclamație,sesizare sau propunere formulate în scris sau prin poșta electronică de către o persoană sau organizație legal constituită) și înregistrarea acestora în prgramul electronic sau în registre de evidență corespunzătoare

- Compartimentul secretariat, comisii SEC copii și adulți


Serviciul de intervenție în regim de urgență

Șef serviciu:

- Compartimentul telefonului copilului/adulți și echipa mobile
Preia sesizările privind intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de abuz, neglijare, violenta, etc. atât asupra copiilor cât şi a persoanelor adulte aflate în dificultate, inclusiv persoane cu deficienţă/handicap; asigură evidenţa sesizărilor. Compartimentul dispune de o echipă mobilă care se deplasează în teren pentru evaluare şi intervenţie în situaţiile de urgenţă, astfel încât persoana a cărei viaţă este pusă în pericol prin abuz, neglijare sau exploatare este plasat în regim de urgenţă într-un mediu securizant.

- Compartimentul intervenție în caz de abuz, neglijare Raspunde prompt sesizarilor privind copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, prin deplasarea echipei de interventie la fata locului; asigura asistenta si consilierea copilului/copiilor in cauza, pe parcursul interventiei de urgenta. - Compartimentul intervenție trafic, migrație, victimele infracțiunilor Întocmește documentația specifică pentru repatrierea copilului român care se află neînsoțit pe teritoriul altui stat și care urmează să fie repatriat, în conformitate cu prevederile legale (ex.anchetă socială privind situația socio-familială a copilului român aflat neînsoțit pe teritoriul altui stat,în vederea repatrierii acestuia și a reintegrării sale sociale, planul referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsotit pe teriotriul altui stat și care urmează a fi repatriat, acordul pentru repatrierea minorului); Totodata asigură moniorizarea situației copilului post-repatriere, în conformitate cu dizpozițiile legale. • Serviciul management de caz pentru persoane adulte și evaluare persoane cu dizabilități –Șef serviciu - Compartiment evaluare complex pentru adulți> Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu dizabilităţi, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei - Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități> Promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități sau aflate în dificultate din instituţiile de tip rezidenţial ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj - Compartiment management de caz pentru personae vârstnice, prevenire marginalizare socială Asigură sprijin tinerilor care părăsesc sistemul de protecție rezidențial al copilului, în vederea reintegrării în noul sistem rezidențial sau reintegrarea socio-profesională a acestora - Compartiment violență domestică: Asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali.
Serviciul management de caz pentru copii și evaluare complexă copii

Șef serviciu:

- Compartimentul evaluare complexă copii: Identifică, evaluează şi monitorizează copiii/ tinerii cu deficienţe, dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu

- Compartimentul management de caz copii (la AMP, în familii și plasament:
are ca misiune identificarea unei alternative de tip familial rude/familie/persoană sau asistent maternal, care să permită copiilor separați temporar de familia lor să crească într-un mediu familial adecvat, evitându-se astfel instituționalizarea acestora. Este condus de un șef de serviciu care coordonează cele douî compartimente aflate în subordine: Compartimentul evaluare complexă a copilului și Compartimentul managemet de caz copii (la AMP și în familii)

Serviciul management de caz, protecție specială copii în servicii de tip rezidential

Șef serviciu:

Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul serviciului, prin respectarea standardelor minime obligatorii și propune numirea managerilor de caz; evaluează comprehensiv şi multidimensional situaţia copilului în context sociofamilial
Direcția Generală Economică și Administrativă

Director General Adjunct:

Compartimente aflate în subordine:

- Compartimentul juridic-contencios

- Compartimentul managementul resurselor umane

- Compartimentul administrativ-aprovizionare

- Compartimentul de evaluare și evidență beneficii de asistență socială

- Compartimentul Contabilitate, planificare bugetară, salarizare și management financiar, patrimoniu
Servicii sociale din structura D.G.A.S.P.C. Cluj

Director General Adjunct Protecție Socială

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

Șef serviciu:


COPII:

Complexul de servicii sociale Gherla:

Unități de tip familial Gherla

Centrul de Zi "Micul Prinț" Gherla


Complex de servicii sociale Câmpia Turzii

Șef Centru:

Centrul maternal "Iris" Câmpia Turzii

Centrul de zi "Spiridușii" Câmpia Turzii


Complexul de servicii sociale Turda:

Șef Centru:

Unități de tip familial Turda

Centrul de Zi de recuperare pentru copii cu dizabilități "Sf. Irina" Turda

Adăpostul de noapte pentru copiii străzii

Centrul de zi de coordonare și informare pentru copiii străzii Turda


Complexul de servicii sociale pentru Copilul cu Dizabilități Cluj Napoca

Șef Centru:

Centrul Rezidențial pentru copii cu dizabilități nr. 9 "Țăndărică"

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități nr. 9 "Țăndărică"

Centrul Rezidențial pentru copii cu dizabilități nr. 10 "Pinochio"

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități nr. 10 "Pinochio"

Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu dizabilități Cluj Napoca

Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Cluj Napoca

Case de tip familial Cluj Napoca


Complexul servicii sociale Cluj Napoca

- Adăpost de noapte pentru copiii străzii "Arlechino" Cluj Napoca

- Centrul de zi de coordonare și informare pentru copiii străzii "Arlechino"

- Casa de tip familial Perlino

- Centrul de primire a copilului în regim de urgență "Gavroche" Cluj Napoca

- Centrul maternal "Luminița" Cluj Napoca

- Centrul de plasament nr. 2 Cluj Napoca

- Centrul de zi nr. 2 Cluj Napoca

- Casa de tip familial "Buna Vestire" Apahida

- Casa de tip familial "Sf. Elena" Apahida


Complex de servicii sociale rezidențiale pentru copii, persoane vârstnice și violența domestică

- Casa de tip familial "Neghiniță" Florești

- Case de tip familial Huedin


Centrul Comunitar Județean

Centru de zi de recuperare pentru copii cu autism

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Cluj Napoca

Centrul de zi pentru persoane adulte cu Alzheimer

Centrul de zi de integrare/reintegrare socio-profesională pentru persoane adulte cu dizabilități

Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție

ADULTI:


Complexul de servicii sociale Câțcău

- Centrul de îngrijire și asistență pentru Persoane Adulte cu dizabilități

- Locuința minim protejată "Speranța" Pentru persoane adulte cu dizabilități Câțcău

- Locuința minim protejată "Buna Vestire" Pentru persoane adulte cu dizabilități Câțcău

Complexul de servicii sociale Gherla

- Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități

- Căminul pentru persoane vârstnice Gherla


Complex de servicii sociale Câmpia Turzii

- Centrul rezidențial de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

- Centrul residential de îngrijire și asistență persoane dependente Câmpia Turzii

- Cămin pentru persoane vârstnice Câmpia Turzii

- Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie


Complexul de servicii sociale Turda

- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru personae adulte cu dizabilități Turda


Complexul de servicii sociale pentru personae adulte cu dizabilități

- Centrul de îngrijire și asistență pentru personae adulte cu dizabilități Cluj Napoca

- Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ..Sf. Nicolae” Mociu


Complex de servicii sociale rezidențiale pentru copii, persoane vârstnice și violența domestică

- Locuința protejată pentru victimele violenței domestice

- Căminul pentru personae vârstnice Aghireșu

- Centrul respiro pentru personae adulte cu dizabilități Florești

Centrul de îngrijire și asistență pentru personae adulte cu dizabilități , Luna de Sus
Centrul de abilitare și reabilitare pentru personae adulte cu dizabilități Jucu
Căminul pentru persoane vârstnice Recea CristurVoluntariat


Voluntariatul este foarte practicat în ţările Europei Occidentale şi SUA, de către oricine, fie că sunt studenţi, şomeri, angajaţi sau pensionari. Nevoia fiecăruia de a da ceva în schimb către societate, de a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi sau de a lupta pentru o cauză umanitară este mult mai dezvoltată în aceste ţări.

În România legislaţia de specialitate în domeniul voluntariatului este reglementată de Legea Nr.78 din 2014 cu modificările şi completările aduse ulterior. Astfel această lege reglementează clar drepturile şi obligaţiile atât ale voluntarului cât şi ale organizaţiei gazdă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj încurajează, îndrumă şi este alături de persoanele interesate să desfăşoare activităţi de voluntariat în centrele instituţiei.

Actele necesare în vederea desfăşurării activităţii de voluntariat sunt: scrisoare de intenţie, curriculum vitae, consimţământul părinţilor pentru minori, analize medicale: secreţie faringiană, coprologic, coproparazitologic, VDRL, ITN, contract de voluntariat, angajament de confidenţialitate, declaraţie privind asumarea riscurilor epidemiologice (de îmbolnăvire), cazier judiciar.